Zrušení společnosti s likvidací

 • jedná se o zrušení právnické osoby bez právního nástupnictví
 • účelem likvidace je vypořádat majetek, vyrovnat dluhy věřitelům a naložit s čistým majetkovým zůstatkem podle zákona
 • právnická osoba se zrušuje likvidací právním jednáním (rozhodnutím statutárního orgánu), uplynutím doby, rozhodnutím orgánu veřejné moci (např. dnem, kdy je prohlášena za neplatnou) nebo dosažením účelu
 • ten, kdo rozhodl o zrušení právnické osoby s likvidací, může rozhodnutí změnit, dokud ještě nedošlo k naplnění účelu likvidace
 • do likvidace vstupuje právnická osoba dnem, kdy je zrušena nebo prohlášena za neplatnou a příslušný orgán povolá právnické osobě likvidátora
 • vstoupí-li právnická osoba do likvidace, nesmí za ni nikdo právně jednat mimo účelu, jaký odpovídá povaze a cíli likvidace
 • u právnické osoby zapsané ve veřejném rejstříku likvidátor tomuto rejstříku navrhne zápis vstupu do likvidace. Po dobu likvidace užívá právnická osoba svůj název s dodatkem „v likvidaci“.
 • ke dni vstupu do likvidace sestaví likvidátor rozvahu a soupis jmění
 • vstup do likvidace oznamuje likvidátor všem známým věřitelům a dvakrát za sebou zveřejní oznámení s výzvou pro všechny věřitele, aby přihlásili své pohledávky
 • zjistí-li likvidátor, že je právnická osoba v úpadku, podá insolvenční návrh
 • podaří-li se celou insolvenční podstatu (soubor majetku právnické osoby) zpeněžit, jsou nejprve vyrovnány náklady likvidace, pohledávky zaměstnanců a poté ostatní věřitelé (přednostně stát a banky)
 • je-li částka utržená z insolvenční podstaty vyšší než všechny závazky, jedná se o likvidační zůstatek, který se dělí mezi společníky
 • nepodaří-li se v přiměřené době celou likvidační podstatu zpeněžit, vyrovnají se z částečného výdělku přednostně náklady likvidace, pak pohledávky zaměstnanců a poté je nabídnuta likvidační podstata všem věřitelům
 • po ukončení všech úkonů předcházejících naložení s likvidačním zůstatkem nebo předání likvidační podstaty, vyhotoví likvidátor konečnou zprávu o průběhu likvidace a sestaví účetní závěrku
 • likvidace končí použitím likvidačního zůstatku, převzetím likvidační podstaty věřiteli nebo jejím odmítnutím
 • likvidátor musí požádat o souhlas s výmazem právnické osoby z veřejného rejstříku správce daně a až poté může tento návrh podat správci veřejného rejstříku
 • zjistí-li se před výmazem právnické osoby z veřejného rejstříku její dosud neznámý majetek nebo potřeba jiných nezbytných opatření, likvidace neskončí
 • zjistí-li se neznámý majetek, nebo jiný zájem hodný právní ochrany po výmaze právnické osoby z veřejného rejstříku, soud na návrh výmaz zruší, rozhodne o její likvidaci a jmenuje nového likvidátora a na právnickou osobu se hledí jako by nikdy nezanikla
 • právnická osoba, která nepodléhá zápisu do veřejného rejstříku zaniká skončením likvidace. Právnická osoba zápisu podléhající zaniká výmazem z tohoto veřejného rejstříku.

V následujícím příspěvku se zaměříme na osobu likvidátora, na jeho práva, povinnosti a jednotlivé kroky při likvidaci obchodních korporací.

Tento záznam byl publikován v Likvidace . Uložit odkaz do záložek.