Funkce likvidátora

 • likvidátora povolává právnické osobě příslušný orgán nebo soud
 • likvidátorem může být jen osoba způsobilá být členem statutárního orgánu
 • likvidátor vypořádává majetek a závazky společnosti
 • nebyl-li likvidátor povolán, vykonávají jeho působnost všichni členové statutárního orgánu
 • likvidátor nabývá působnosti statutárního orgánu okamžikem svého povolání, avšak jeho působnost je pouze v rozsahu úkonů směřujících k likvidaci
 • likvidátor oznámí vstup právnické osoby do likvidace veřejnému rejstříku a všem známým věřitelům
 • osoba likvidátora se zapisuje do obchodního rejstříku
 • likvidátor se může své funkce vzdát
 • likvidátor sestaví ke dni vstupu právnické osoby do likvidace zahajovací rozvahu a soupis jmění právnické osoby, který proti úhradě nákladů poskytne každému věřiteli, který o to požádá
 • likvidátor plní závazky společnosti, uplatňuje pohledávky a přijímá plnění, zastupuje právnickou osobu před soudy a jinými orgány a vykonává práva právnické osoby
 • likvidátorovi náleží za výkon jeho funkce odměna
 • zjistí-li likvidátor v průběhu likvidace, že je právnická osoba v úpadku, podá bez zbytečného odkladu insolvenční návrh
 • likvidátorovi se odevzdávají kmenové listy nebo akcie
 • nepostačuje-li likvidační podstata k plnění všech dluhů, likvidátor z výtěžku uhradí v prvé skupině náklady likvidace, ve druhé skupině pohledávky zaměstnanců a poté ve třetí skupině pohledávky ostatních věřitelů
 • jakmile likvidátor dokončí vše, co předchází naložení s likvidačním zůstatkem nebo předání likvidační podstaty, vyhotoví konečnou zprávu o průběhu likvidace a sestaví účetní závěrku, které předloží ke schválení tomu, kdo jej povolal do funkce
 • likvidátor podá do třiceti dnů od skončení likvidace návrh na výmaz právnické osoby z veřejného rejstříku
 • likvidátor zajistí uchování dokumentů o likvidaci po dobu 10 let od zániku obchodní korporace
Tento záznam byl publikován v Likvidace . Uložit odkaz do záložek.