Insolvenční návrh

Oprávněn podat insolvenční návrh je dlužník nebo věřitel. V případě hrozícího úpadku je oprávněn návrh podat pouze dlužník. Insolvenční návrh musí být v listinné podobě. Ten, kdo návrh podává se nazývá insolvenčním navrhovatelem. Náležitosti insolvenčního návrhu dlužníka kdo návrh činí které věci se návrh týká kterému soudu je návrh určen návrh musí být datován, s Přečíst si víc oInsolvenční návrh[…]

Insolvenční řízení

Předmětem insolvenčního řízení je projednání úpadku právnických nebo fyzických osob s cílem dosáhnout majetkového uspořádání mezi větším počtem subjektů. Jedná se o zvláštní soudní řízení podle Zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (Insolvenční zákon). Úpadek dlužník je v úpadku, jestliže má více věřitelů a peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti Přečíst si víc oInsolvenční řízení[…]