Zrušení společnosti bez likvidace

 • zrušení právnické osoby bez likvidace je možné s právním nástupnictvím nebo byl-li osvědčen úpadek právnické osoby
 • o dobrovolném zrušení právnické osoby rozhoduje její příslušný orgán
 • k právnímu nástupnictví dochází přeměnou právnické osoby
 • přeměna se provádí podle písemného projektu přeměny, který vyhotoví osoby na přeměně zúčastněné nebo správní rada, u právnických osob statutární orgán
 • přeměna právnické osoby může mít formu fúze, rozdělení, změny právní formy, převodu jmění a přeshraničního převodu sídla
 • ten, kdo o přeměně právnické osoby rozhodl, může rozhodnutí změnit, dokud se přeměna nestane účinnou. Účinou se změna stává zápisem do veřejného rejstříku.
 • při přeměně právnické osoby musí být stanoven rozhodný den. Od tohoto dne se jednání právnické osoby zanikající považuje z účetního hlediska za jednání osoby nástupnické.
 • ke dni předcházejícímu rozhodnému dni musí zanikající právnická osoba sestavit účetní závěrku
 • záměr přeměny právnické osoby je nutné oznámit správci daně
 • přeměna právnické osoby musí mít formu notářského zápisu
 • přeměna společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti musí být schválena valnou hromadou společnosti
 • přeměnu veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti musí schválit všichni společníci úředně ověřenými podpisy
 • osoba zúčastněná na přeměně zapsána do obchodního rejstříku, uloží do sbírky listin obchodního rejstříku alespoň 1 měsíc přede dnem, kdy má být přeměna schválena projekt přeměny, zveřejní oznámení o tomto uložení a zveřejní upozornění pro věřitele alespoň 1 měsíc přede dnem, kdy má být přeměna schválena
 • přeměna společnosti je přípustná i v případě, že společnost již vstoupila do likvidace a nebylo dosud započato s rozdělováním likvidačního zůstatku
 • návrh na zápis fúze, rozdělení nebo převodu jmění na společníka do obchodního rejstříku musí být podán do 12 měsíců od rozhodného dne
 • právnická osoba zaniká dnem výmazu z veřejného rejstříku
 • změnou právní formy právnické osoby dochází pouze ke změně jejích právních  poměrů, např. změna s. r. o. na a. s.
 • fúze se děje sloučením nebo splynutím nejméně dvou právnických osob. Při sloučení nejméně jedna právnická osoba zaniká. Při splynutí zanikají všechny osoby a vzniká nová právnická osoba.
 • rozdělení se děje rozštěpením nebo odštěpením. Rozštěpením se právnická osoba rozděluje se založením nových právnických osob, nebo se rozděluje za současného sloučení s jinými právnickými osobami. Odštěpením se právnická osoba neruší ani nezaniká, ale vyčleněná část jejich práv a povinností přechází na nástupnickou osobu.
 • převodem jmění na společníka dochází k převzetí majetku, práv i povinností zanikající splečnosti jedniným společníkem
 • přeshraničním převodem sídla se osobní statut společnosti a její právní forma mohou i po přemístění nadále řídit českým právním řádem pokud neexistuje odlišná úprava ve státě do nějž právnická osoba své sídlo přemisťuje
Tento záznam byl publikován v Likvidace . Uložit odkaz do záložek.