Insolvenční návrh

Oprávněn podat insolvenční návrh je dlužník nebo věřitel. V případě hrozícího úpadku je oprávněn návrh podat pouze dlužník. Insolvenční návrh musí být v listinné podobě. Ten, kdo návrh podává se nazývá insolvenčním navrhovatelem.

 1. Náležitosti insolvenčního návrhu dlužníka
 • kdo návrh činí
 • které věci se návrh týká
 • kterému soudu je návrh určen
 • návrh musí být datován, s úředně ověřeným podpisem osoby, která jej podala
 • označení dlužníka, kterého se návrh týká, fyzická osoba musí být označena jménem, příjmením a bydlištěm (sídlem) a v případě, že jde o podnikatele, též identifikačním číslem. Právnická osoba musí být označena obchodní firmou nebo názvem, sídlem a identifikačním číslem
 • musí být uvedeny rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek
 • připojit k návrhu předepsané přílohy a listinné důkazy, kterých se dovolává
 • je nutné návrh předložit s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal u insolvenčního soudu a aby každý, komu se doručuje, dostal jeden stejnopis (návrh věřitele se doručuje pouze dlužníku, návrh dlužníka se nedoručuje)
 • seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků, seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů, seznam svých zaměstnanců, listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek
 • hodlá-li dlužník řešit svůj úpadek nebo hrozící úpadek oddlužením, musí s návrhem spojit i návrh na povolení oddlužení. Rovněž je možné spojit návrh s návrhem na povolení reorganizace.

Soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení. Výše zálohy může být až do částky 50000,- Kč. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení stanovená rozhodnutím ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud insolvenční řízení zastavit, a přikročit k jejímu vymáhání.

 1. Náležitosti insolvenčního návrhu věřitele
 • kdo návrh činí
 • které věci se návrh týká
 • kterému soudu je návrh určen
 • návrh musí být datován, s úředně ověřeným podpisem osoby, která jej podala
 • označení dlužníka, kterého se návrh týká, fyzická osoba musí být označena jménem, příjmením a bydlištěm (sídlem) a v případě, že jde o podnikatele, též identifikačním číslem. Právnická osoba musí být označena obchodní firmou nebo názvem, sídlem a identifikačním číslem
 • skutečnosti, ze kterých vyplývá oprávnění podat návrh, musí být označeny důkazy, kterých se navrhovatel dovolává, a musí z něj být patrno, čeho se jím navrhovatel domáhá. Připojit k návrhu předepsané přílohy a listinné důkazy, kterých se dovolává.
 • je nutné návrh předložit s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal u insolvenčního soudu a aby každý, komu se doručuje, dostal jeden stejnopis (návrh věřitele se doručuje pouze dlužníku, návrh dlužníka se nedoručuje)
 • doložit, že má proti dlužníkovi splatnou pohledávku, a k návrhu připojit její přihlášku
 • může v něm být uvedeno, jak má být podle insolvenčního navrhovatele řešen úpadek dlužníka
 • při návrhu věřitele proti právnické osobě, která je podnikatelem, je navrhovatel povinen složit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50000 Kč, je-li podán návrh věřitele proti právnické osobě, která není podnikatelem, nebo proti fyzické osobě, zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 10000 Kč; záloha je splatná spolu s podáním insolvenčního návrhu.To neplatí, je-li navrhovatelem zaměstnanec nebo bývalý zaměstnanec dlužníka, jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích, nebo je-li navrhovatelem spotřebitel, jehož pohledávka spočívá v nároku vyplývajícím ze spotřebitelské smlouvy.