Fůze společností

 • fúzí sloučením dochází k zániku společnosti nebo více společností a přechodu jmění na nástupnickou společnost
 • fúzí splynutím dochází k zániku dvou nebo více společností a přechodu jejich jmění na splynutím vzniklou nástupnickou společnost
 • základním dokumentem je projekt fúze
 • projekt fúze musí mít zákonné náležitosti např. firmu a sídlo všech zúčastněných společností, jejich právní formu a IČO, rozhodný den fúze, výměnný poměr podílů – pokud k němu dochází, změny zakladatelského právního jednání atd., při fúzi splynutím musí obsahovat např. zakladatelské právní jednání nástupnické společnosti, jména/firmy/názvy a bydliště/sídla a IČO členů statutárního orgánu nástupnické společnosti
 • jako součást fúze sloučením lze vždy i zvýšit nebo snížit dosavadní základní kapitál nástupnické společnosti
 • jestliže o to požádá některý ze společníků, podá zúčastněná společnost bez zbytečného odkladu návrh na jmenování znalce pro fúzi
 • nejméně 2 týdny přede dnem konání valné hromady, na kterém má být schválena fúze, musí být společníkům doručeny: projekt fúze, účetní závěrky všech zúčastněných společností s ručením omezeným za poslední 3 účetní období, konečné účetní závěrky všech zúčastněných společností s ručením omezeným, zahajovací rozvaha nástupnické společnosti s ručením omezeným, mezitímní účetní závěrka a zpráva auditora o jejím ověření, anebo pololetní zpráva podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu pokud se vyžadují, společná zpráva o fúzi nebo všechny zprávy o fúzi všech zúčastněných společností, pokud se vyžadují, znalecká zpráva o fúzi nebo všechny znalecké zprávy o fúzi všech zúčastněných společností pokud se vyžadují
 • projekt fúze se schvaluje usnesením valné hromady. Usnesení musí mít formu notářského zápisu
 • je-li nástupnická společnost jediným společníkem příslušné zanikající společnosti a v důsledku fúze nemá dojít ke změně společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny nástupnické společnosti, nevyžaduje se schválení fúze valnou hromadou, jediným společníkem ani společníky příslušných zúčastněných společností
 • záměr fúze je nutné ještě před jejím uskutečněním oznámit správcům daně
 • projekt fúze musí být založen do sbírky listin a v obchodním věstníku je zároveň uveřejněno oznámení o jeho založení a upozornění věřitelům ve smyslu zákona o přeměnách, a to nejméně 30 dní před konáním schvalující valné hromady
 • po schválení fúze se podává návrh na zápis fúze do obchodního rejstříku
 • fúze je dokončena zápisem do obchodního rejstříku