Funkce likvidátora

likvidátora povolává právnické osobě příslušný orgán nebo soud likvidátorem může být jen osoba způsobilá být členem statutárního orgánu likvidátor vypořádává majetek a závazky společnosti nebyl-li likvidátor povolán, vykonávají jeho působnost všichni členové statutárního orgánu likvidátor nabývá působnosti statutárního orgánu okamžikem svého povolání, avšak jeho působnost je pouze v rozsahu úkonů směřujících k likvidaci likvidátor oznámí Přečíst si víc oFunkce likvidátora[…]

Zrušení společnosti s likvidací

jedná se o zrušení právnické osoby bez právního nástupnictví účelem likvidace je vypořádat majetek, vyrovnat dluhy věřitelům a naložit s čistým majetkovým zůstatkem podle zákona právnická osoba se zrušuje likvidací právním jednáním (rozhodnutím statutárního orgánu), uplynutím doby, rozhodnutím orgánu veřejné moci (např. dnem, kdy je prohlášena za neplatnou) nebo dosažením účelu ten, kdo rozhodl o Přečíst si víc oZrušení společnosti s likvidací[…]

Zrušení společnosti bez likvidace

zrušení právnické osoby bez likvidace je možné s právním nástupnictvím nebo byl-li osvědčen úpadek právnické osoby o dobrovolném zrušení právnické osoby rozhoduje její příslušný orgán k právnímu nástupnictví dochází přeměnou právnické osoby přeměna se provádí podle písemného projektu přeměny, který vyhotoví osoby na přeměně zúčastněné nebo správní rada, u právnických osob statutární orgán přeměna právnické Přečíst si víc oZrušení společnosti bez likvidace[…]