Insolvenční řízení

Předmětem insolvenčního řízení je projednání úpadku právnických nebo fyzických osob s cílem dosáhnout majetkového uspořádání mezi větším počtem subjektů. Jedná se o zvláštní soudní řízení podle Zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (Insolvenční zákon).

Úpadek

 • dlužník je v úpadku, jestliže má více věřitelů a peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen plnit (platební neschopnost)
 • právnická osoba nebo fyzická osoba podnikatel je v úpadku i tehdy, je-li předlužena. Předlužení nastává tehdy, má-li právnická osoba nebo fyzická osoba podnikatel více věřitelů a souhrn jejich závazků převyšuje hodnotu jejího majetku.
 • hrozící úpadek nastává tehdy, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník nebude schopen řádně a včas plnit své peněžité závazky
 • řešením úpadku nebo hrozícího úpadku jsou konkurs, reorganizace a oddlužení.

Konkurs

 • spočívá v tom, že jsou zjištěné pohledávky věřitelů zásadně poměrně uspokojeny z výnosu zpeněžené majetkové podstaty
 • formou konkursu se úpadek řeší u podnikatelů právnických a fyzických osob a u fyzických osob, je-li insolvenční návrh podán věřitelem

Reorganizace

 • jedná se o postupné uspokojování věřitelů při zachování dlužníkova podniku
 • touto formou může být úpadek řešen pouze u podnikatelů

Oddlužení

 • tuto formu lze využít u právnické osoby, která není podnikatelem a současně nemá dluhy z podnikání, u fyzické osoby a u fyzickcké osoby podnikatele (OSVČ) pokud insolvenční návrh podá sám dlužník

Fáze insolvenčního řízení

 1. podání insolvenčního návrhu a zahájení insolvenčního řízení
 • insolvenční řízení lze zahájit pouze na návrh. Zahajuje se dnem doručení návrhu příslušnému soudu. Věcně příslušný je pro insolvenční řízení Krajský soud.
 • insolvenční návrh je oprávněn podat dlužník nebo jeho věřitel, v případě hrozícího úpadku pouze dlužník
 • zahájení insolvenčního řízení oznamuje insolvenční soud vyhláškou
 • o zahájení insolvenčního řízení soud vyrozumí dlužníkův příslušný finanční úřad, celní úřad, úřad práce, orgán sociálního zabezpečení, správce daně, soudního exekutora a popř. Českou národní banku
 1. vydání soudního rozhodnutí o úpadku dlužníka, vhodný způsob řešení úpadku, realizace způsobu řešení
 • rozhodne-li soud o úpadku dlužníka ustavuje insolvenčního správce
 • insolvenční soud svolává a řídí schůzi věřitelů. Věřitelé jsou oprávněni uplatnit své pohledávky přihláškou.
 • dlužník je povinen se zdržet od zahájení insolvenčního řízení nakládání s majetkovou podstatou a majetkem
 • řešením úpadku je konkurs, reorganizace a oddlužení
 • realizací způsobu řešení mohou být např. zpeněžení majetku, splátkový kalendář, reorganizační plán
 1. ukončení insolvenčního řízení
 • končí řádným splněním podmínek soudem schváleného řešení úpadku a vydáním soudního rozhodnutí o ukončení insolvenčního řízení